VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY HOTELA
Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti XLY Kft. – Chateau
Foldvary (ďalej len hotel), ktoré sú uvedené nižšie v bodoch I. až XIII. Tieto podmienky sú
zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce
obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta,
ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo
ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené hotelom.
Tieto podmienky sú voľne prístupné verejnosti na internetovej stránke hotela
www.chateaufoldvary.com ako aj v písomnej forme na recepcii hotela.
I.
UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI
Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14:00 hodiny dohovoreného dňa príchodu.
Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18:00 hodiny v deň
dohovoreného príchodu, môže hotel zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto
neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (e-mail, fax) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť
V dohovorený deň odchodu odovzdané hotelu najneskôr do 12:00 hodiny, pokiaľ nebolo
vopred dohovorené inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať
100% z plnej ceny ubytovania.
Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr do
18,00 hodiny v deň pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade nedodržania tejto lehoty
hotel účtuje 100% ceny prvej noci.
II.
UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY
Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky:
Záloha a platba:
20% z dohodnutej predbežnej cenovej kalkulácie po objednaní a rezervácii termínu zo strany
klienta. Rezervácie môže byť uskutočnená prostredníctvom e-mailu alebo na základe
podpísania zmluvy. Zostávajúca platba pri/po odchode účastníka.
Podmienky pre stornovanie:
Zálohová platba je nevratná. Storno viac ako 90 dní pred príchodom 20% z celkovej ceny, najmenej však 1000€ alebo
výška zálohy.
Podmienky platia pre zrušenie rezervácie alebo pri znížení počtu izieb prevyšujúcom 10%.
Ak ide o akciu, ktorá trvá viac dní, účtujeme v prípade storna za prvý deň akcie 100% z ceny
stornovaných služieb, za ďalšie dni 50%.
III.
ZÁRUKA POČTU ZÚČASTNENÝCH OSÔB
Klient berie na vedomie, že hotel potrebuje u tých akcií, pri ktorých sa bude podávať jedlo,
presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 4 pracovné dní pred
akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientovi
vyúčtuje. V prípade, že bude garantovaný počet účastníkov znížený, hotel si vyhradzuje
právo vyúčtovať klientovi vopred objednaný počet.
IV.
VYÚČTOVANIE NÁPOJOV
Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predloží a vyúčtuje sa klientovi skutočná konzumácia
nápojov. Reklamácia po vyúčtovaní nie je možná.
V.
OBČERSTVENIE, KLIENTOM PRINESENÉ JEDLÁ A NÁPOJE
Všetko občerstvenie, ktoré je servírované formou bufetových stolov a ktoré nebude
skonzumované behom vyhradeného časového úseku, t.j. prestávky na kávu, obeda alebo
večere, bude podľa hygienických predpisov a noriem EÚ najneskôr do 3 hodín od počiatku
servírovania odnesené personálom hotela. Z dôvodov prísnych hygienických postupov
a noriem EÚ hotel nedovoľuje nosiť a konzumovať v hoteli prinesené jedlá a ani vynášať z
hotela jedlá, ktoré boli určené výhradne ku konzumácii v hoteli. Pokiaľ nebolo dohovorené
inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov nápojov (alkoholických a nealkoholických)
do hotela. V prípade porušenia tohto zákazu si hotel vyhradzuje právo vyúčtovať za
prinesené nápoje paušálny poplatok 100 €.
VI.
CENY A PLATBA
Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane všetkých daní a odvodov, ako aj obsluhy, pokiaľ nebude
v konkrétnom prípade dohodnuté inak. V prípade zavedenia nových štátnych odvodov sa
tieto pripočítajú k ponúkaným cenám.
– Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia- Pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania,
počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti predmetnej pohľadávky.
– Prípadné hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, či
prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby.
– Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to
na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje
právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po
jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a podobne).
VII.
PODMIENKY PRE STORNOVANIE
Záloha a platba:
Hotel Hotel Chateau Foldvary *** je oprávnený požadovať zálohové platby nasledovne:
Zálohová platba vo výške 20% zo sumy objednaných služieb, splatná 7 dní pred dňom
čerpania služieb.
Zvyšná platba podľa vystavenej faktúry v súlade s jej splatnosťou.
Platí pre všetky rezervácie nad 360 €
Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno
podmienky:
a, individuálni klienti:
storno viac ako 45 dní pred termínom akcie: bez poplatkov
storno 45 – 30 dní pred termínom konania akcie: 15% z celkovej čiastky za objednané služby
storno 30 – 15 dní pred termínom konania akcie: 25% z celkovej čiastky za objednané služby
storno 15 – 7 dni pred termínom konania akcie: 30% z celkovej čiastky za objednané služby
storno 7 – 1 deň pred termínom konania akcie: 75% z celkovej čiastky za objednané služby
V deň čerpania služieb – poplatok vo výške 100% z celkovej ceny stornovaných služieb.
Ak ide o akciu, ktorá trvá viac dní, účtujem v prípade storna za prvý deň akcie 100% z ceny
stornovaných služieb, za ďalšie dni 50%.
b, organizované skupiny ( svadby, firemné školenia… s počtom osôb nad 10 ):
storno viac ako 90 dní pred príchodom 20% z celkovej ceny, najmenej však 1000€ alebo
výška zálohy.
VIII.
CENNÉ PREDMETY
Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a
pomôcky a pod., je možné odovzdať do hotelového trezoru . Inak hotel v prípade vzniku
škody nepreberá žiadnu zodpovednosť. IX.
RUČENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE
Klient ručí za všetky škody, ktoré hotelu spôsobili zamestnanci klienta, jeho hostia alebo iné
ním poverené osoby, a tieto škody hotelu nahradí v plnej výške. Hotel ručí iba za škody, u
ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina hotela, v žiadnom prípade však
neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Hotel je oprávnený požadovať, aby klient
uzavrel vhodné poistky.
X.
OSTATNÉ DOJEDNANIA
Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si klient zabezpečuje sám a
ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí klient vopred a včas prihlásiť na príslušných
úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú k tiaži klienta.
Reklamný materiál – klient sa zaväzuje požiadať hotel o súhlas s umiestnením reklamných
materiálov a výzdoby.
Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani výzdobou poškodené.
Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne
dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky náklady spojené s montážou a
demontážou idú k tiaži klienta.
Nájom a priestor – zjednaný prenájom zahŕňa prípravu priestorov a ich vybavenie
nábytkom, ktorý je v hoteli k dispozícii.
V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom kongresového vybavenia
(plátno, ozvučenie), internet, ďalej flipchart (papier a fixy), bloky a ceruzky.
Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú
vzniknuté náklady priúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce,
prípadne zmeny na majetku hotela iba s písomným súhlasom generálneho manažéra. U
veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi
zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol hotelový
technik v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka
každá začatá hodina.
XI.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Klient môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, avšak s vedomím že mu bude vyúčtovaný
storno poplatok
Hotel je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď:
– bude akcia rušiť prevádzku hotela
– bude ohrozené dobré meno hotela a bezpečnosť jeho hostí
– vyššia moc alebo iné mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti, za ktoré hotel
nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným
Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok za náhradu škody. XII.
OSTATNÉ USTANOVENIA
1.
Hotel neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by hotel konal
hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
2.
Zvieratá do hotela majú prístup, pričom hotel si účtuje poplatky podľa aktuálneho platného
cenníka. Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi.
3.
Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na adresu jeho trvalého bydliska, prípadne na
adresu firmy na náklady hotela.
4.
Pobyt zákazníkov v hoteli ďalej upravuje Ubytovací poriadok Hotela Chateau Foldvary***,
ktorý je pre hotelových hostí záväzný bez výnimky.
5.
Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa
stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.